Utepedagogik

Utepedagogik

sunrisepadeling_t20_0AZyl2

Utepedagogik

Utepedagogik har sin pedagogiska grund i det vi kallar erfarenhetslärande, där den studerade är i direkt kontakt med det som studeras. Erfarenhetslärande är holistiskt lärande som i upplevelse och erfarenhet omfattar affekt, kognition och beteende.

Lärande genom görande.

Det är en process vilken personer skapar och konstruerar kunskap, tillägnar sig färdigheter och värderingar genom upplevelser.

Utepedagogik är att genom upplevelser och erfarenhet bättre förstå sig själv och gruppsituationer.

Huvudmålet är att öka den egna och gruppens självkännedom och därmed även den sociala kompetensen.

Äventyrspedagogik

Äventyret är en metod där gruppen/teamet får arbeta med ett projekt som knyter an till viktiga frågor, och teman. Själva äventyret handlar oftast om att gruppen ska hitta ledtrådar, som ger nycklar till ex bra teamarbete, nycklar till bra medarbetarskap eller ledarskap. Temat för uppdraget kan förstås bestämmas av kunden.

Kort ska gruppen ut i skogen för att söka och hitta ledtrådar. I skogen finns vakter som bevakar området. Innan gruppen ska genomföra uppdraget ska en träningscamp genomföras.

Fösta momentet är att gruppen ska planera uppdraget. I planeringsarbetet komma fram till hur de ska genomföra uppdraget. Fördela roller, utse en ledare för gruppen, hur kommunikationen ska ske, vad göra om vakterna upptäcker dem.

Sedan ut i äventyret.

aventyrspedagogik

Är du intresserad?
Kontakta oss!